Algemene voorwaarden

Artikel 1

Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten en te sluiten overeenkomsten. 1.2 Deze algemene voorwaarden worden tegenover iedere afnemer gehandhaafd en gelden met uitsluiting van alle algemene voorwaarden van afnemer.   

Artikel 2

Offertes en orderbevestigingen 2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij zijn eerst gebonden nadat wij de ons verstrekte opdracht schriftelijk hebben aanvaard door het sturen van onze opdrachtbevestiging. 2.2 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende goederen. 2.3 Eventuele of beweerde onjuistheden in de opdrachtbevestigingen dienen, op straffe van verval van ieder recht, binnen 7 dagen na de datum van deze bevestiging kenbaar te worden gemaakt middels een aan ons gericht schrijven.

Artikel 3

Prijzen 3.1 Voor zover niet anders is bepaald, zijn al onze prijzen exclusief B.T.W. en in Euro's. 3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt de overeengekomen prijs exclusief kosten van vervoer, laden en lossen. 3.3 Indien na datum van aanbieding de wisselkoersen e.d. zich wijzigen, de inkoopprijs en/of overige kosten in verband met de overeenkomst een verhoging ondergaan, zijn wij gerechtigd de aanvankelijk overeengekomen prijzen, met inachtneming van bestaande wettelijke voorschriften, dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 4

Betaling 4.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. 4.2 Een betaling dient door afnemer steeds te geschieden zonder het recht enige aftrek of korting toe te passen en zonder zijn prestatie op te schorten of van enige prestatie onzerzijds afhankelijk te (doen) stellen. 4.3 Wij zijn gerechtigd te verlangen dat door afnemer zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder de betaling van de koopprijs. De wijze van zekerheidstelling staat te onzer keuze. Niet-voldoening aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning onzerzijds geeft ons het recht de koopprijs onmiddellijk op te eisen, dan wel de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist en onverminderd ons recht op schadevergoeding. 4.4 Ingeval van te late betaling zijn wij gerechtigd een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen over het volledig verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van de maand als een volle maand wordt gerekend. 4.5 Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van afnemer. Subsidiair worden de buitengerechtelijke incassokosten gefixeerd op 15% van het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, met een minimum van € 500,00.

Artikel 5

Levering en verzending  5.1 Wij bepalen de wijze van verzending, verpakking en vervoer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen wordt 'af magazijn' geleverd. 5.2 Het vervoer van goederen geschiedt voor risico van afnemer. 5.3 Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, hebben wij de keuze dit deel te leveren of te wachten totdat de gehele bestelling gereed is. Facturen, betrekking hebbende op gedeeltelijke levering, moeten door afnemer worden voldaan binnen de betalingstermijn. 5.4 Zolang afnemer in gebreke blijft een of verscheidende facturen na hun vervaldag te betalen mogen alle toekomstige leveringen worden opgeschort tot algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd ons recht de bestelling(en) te annuleren en een schadevergoeding te vorderen. 5.5 Opgegeven levertermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Wij komen door het enkele overschrijden van een termijn niet in verzuim, en afnemer kan de overeenkomst daardoor niet geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding. Bij niet tijdige levering moeten wij derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld, onder verlening van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn. 5.6 Bij aflevering van de zaken door ons bij afnemer, dient afnemer zorg te dragen voor ongehinderde toegangsmogelijkheden over verharde wegen of geëigend vaarwater tot de losplaats. 5.7 Indien levering op afroep is overeengekomen, is afnemer verplicht tot een regelmatige afname, zoveel mogelijk verdeeld naar tijdsevenredige hoeveelheden, een en ander in redelijkheid en in overleg met ons te bepalen. 5.8 Bij niet-afname of niet-tijdige afname door afnemer, dan wel bij gebreke van afroep of niet-tijdige of onvolledige afroep van het gekochte door afnemer, is afnemer aan ons een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, alsmede opslagkosten, terwijl bij niet-afname binnen de termijn of binnen een redelijke termijn wij het recht hebben tot een dekkingsverkoop. Afnemer is voor alle schade die wij - naast de hiervoor bedoelde rente en opslagkosten - lijden volledig aansprakelijk, zoals het verschil tussen de overeengekomen koopprijs en de in het kader van een dekkingsverkoop behaalde prijs.

Artikel 6

Eigendomsvoorbehoud 6.1 Zolang afnemer niet de volledige koopprijs met eventuele bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding van ons wegens toerekenbare tekortkoming van afnemer ter zake heeft voldaan, of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behouden wij ons de eigendom van de zaken voor. 6.2 Afnemer is gerechtigd de zaken op de voor zijn bedrijfsvoering normale zakelijke wijze te vervreemden. Daarbuiten mag hij evenwel de zaken, waarop wij ons eigendomsrecht hebben voorbehouden, niet aan derden in pand geven, verkopen of anderszins daarop beperkte rechten vestigen dan wel daarover beschikken. Indien afnemer op grond van de bestaande situatie moet aannemen dan wel voorzien dat hij niet meer in staat is, dan wel zal zijn, aan zijn zakelijke verplichtingen te voldoen, is hij niet langer gerechtigd over de zaken te beschikken. Afnemer zal ons dan onmiddellijk schriftelijk verwittigen en dient desverlangd de zaken onverwijld te onzer beschikking te houden en te stellen. Afnemer dient ons onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van elke inbeslagneming van onze zaken. Hij is gehouden die zaken op zijn kosten te verzekeren tegen alle risico's waaronder brand, ontploffing, inbraak of diefstal, en ons desverlangd de ter zake opgemaakte polissen te tonen. 6.3 Afnemer is gehouden op ons eerste verzoek mee te werken aan het vestigen van een pandrecht op vorderingen die afnemer uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. In dat geval hebben wij tevens het recht te kiezen voor een openbaar of stil pandrecht.

Artikel 7

Garanties, reclames 7.1 Wij staan er voor in dat de door ons geleverde zaken deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen die in het handelsverkeer in onze sector daaraan algemeen gesteld plegen te worden. Geringe in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen betreffende kwaliteit, kleur, gewicht e.d. leveren geen grond op voor reclames. Afnemer is verplicht de zaken onmiddellijk na levering deugdelijk te keuren, tenzij is overeengekomen dat keuring op een eerder moment plaatsvindt. 7.2 Indien de aldus door afnemer gekeurde zaken door of namens hem zijn goedgekeurd, heeft afnemer niet meer het recht te reclameren over de kwaliteit van de geleverde zaken en/of de staat waarin deze verkeren. 7.3 Voor het overige dient - indien het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt - door afnemer binnen vijf dagen na levering schriftelijk bij ons gereclameerd te worden onder opgave van de concrete bezwaren of klachten van afnemer. 7.4 Bij gebreke van reclame binnen de hiervoor gestelde termijn worden de geleverde zaken geacht volledig te beantwoorden aan de overeenkomst tussen partijen. 7.5 Beantwoordt een zaak niet aan de overeenkomst, dan zijn wij jegens afnemer tot niet meer gehouden dan het terugnemen van de zaak of zaken en - te onzer keuze - vervanging daarvan door andere zaken die wel aan de overeenkomst beantwoorden, dan wel creditering van de koopprijs met gelijktijdige ontbinding van de koopovereenkomst.

Artikel 8

Aansprakelijkheid voor schade 8.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor bij afnemer ontstane schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, als gevolg van handelen of nalaten van ons of van door ons ingeschakelde derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. 8.2 Wij staan er niet voor in dat de zaken die wij leveren geen inbreuk maken op de rechten van derden en wij zijn niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) foutieve aanduidingen, al dan niet door derden aangebracht, op etiketten, prijslijsten, folders, brochures etc.   8.3 Onze aansprakelijkheid blijft in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar in het desbetreffende geval uitkeert, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. 8.4 Indien om welke reden dan ook geen van de onder artikel 8.3 bedoelde verzekering(en) aanspraak geeft op enig bedrag, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het gefactureerde bedrag van de geleverde zaken. 8.5 Indien wij ter zake enige schade, waarvoor wij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk zijn, door een derde aansprakelijk worden gesteld, is afnemer gehouden ons ter zake volledig te vrijwaren en ons alles te vergoeden hetgeen wij aan die derde zouden moeten voldoen. Dit geldt onder meer, maar niet uitsluitend, wanneer afnemer invloed heeft uitgeoefend op het uiterlijk van zaken en verpakkingen die wij leveren.   8.6 Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop afnemer met de schade en met ons als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

Artikel 9

Ontbinding, niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) 9.1 Onverminderd de ons toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst gedurende de overmachtsperiode te onzer keuze op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn, en zonder dat dit tot enige vermindering van de prijs voor het reeds geleverde zal leiden. 9.2 Onder ‘overmacht’ wordt in elk geval verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door afnemer niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, waterschade, mislukking van de oogst, brand en andere storingen in ons bedrijf of in dat van onze toeleveranciers, alsmede alle andere voor ons in redelijkheid niet te voorziene omstandigheden waarop wij geen invloed hebben. 9.3 Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet (waaronder de verplichting tot (tijdige) betaling), alsmede indien sprake is van faillissement, staking van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van afnemer, dan wel indien de eigendom van het bedrijf van afnemer overgaat en/of de feitelijke bedrijfsleiding in andere handen komt, hebben wij het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten, of geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, onverminderd de ons verder toekomende rechten, zonder dat wij deswege tot enige schadevergoeding gehouden zijn. In dat geval is elke vordering welke wij ten laste van afnemer hebben of verkrijgen, dadelijk en ineens opeisbaar.  

Artikel 10

Geschillen 10.1 Op alle overeenkomsten tussen ons en afnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 10.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit met ons gesloten overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

 

 

Door op 'Alles accepteren' te klikken, geeft u ons toestemming om informatie over u te verzamelen voor verschillende doeleinden, waaronder: Functionaliteit, Statistieken en Marketing.